Adatkezelési tájékoztató

Magyar Nemzeti Bank Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi hozzájárulás célja

Adatvédelmi tájékoztató

Az MNB verseny és ösztöndíjprogramjával kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli az alábbiak szerint.

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Levelezési címe: 1850 Budapest

Telefon: 06 1 428 2600

Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János e-mail: martont@mnb.hu

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja a verseny és ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatókkal való kapcsolattartás, az ösztöndíjról szóló oklevél átadása, eljuttatása, az MNB, valamint a Pallas Athéné Közgondolkodási Program oktatási programjairól, képzéseiről szóló tájékoztatás, továbbá a verseny és ösztöndíjprogramjához kapcsolódó promóciós célú és sajtóban megjelenő felhasználása. Ebből a célból az MNB a hallgató által a hallgatói nyilatkozatban megadott adatokat kezeli, ezek: név, NEPTUN kód, képzési adatok (Kar, szak), lakcím, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatok kezelésének jogalapja a pályázatot benyújtó személy – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje:

Az adatokat az MNB 5 évig vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:

Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében az MNB munkavállalói férhetnek hozzá. Így például megismerik az Ön személyes adatait az Oktatási főosztály munkavállalói.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:

Ezen felül kérheti a z MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az MNB a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, ha abban időközben változás következett be.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog):

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től személyes adatainak törlését. 

A törlési kérelmét az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály személyes adatai további tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a MNB-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatát, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből végezhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha Ön: 

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor adatai törlésre kerülnek.

Az MNB a személyes adatait a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank adatvédelmi tisztviselőjének (dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu) eljárását, illetve bírósághoz fordulhat, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Adatkezelési tájékoztató

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BANK TO THE FUTURE DESIGN SPRINT ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ VERSENYHEZ ÉS KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSÉRŐL

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem („Adatkezelő”, „Egyetem”) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék (GTK) által meghirdetett „Bank to the Future Design Sprint Alkalmazásfejlesztő versenyre és Kiválósági ösztöndíjra” („Kiválósági Ösztöndíj”) pályázatot benyújtókat, ösztöndíjasokat („Érintett”) a személyes adatok Egyetemen történő kezeléséről:

A Magyar Nemzeti Bank, mint önálló adatkezelő saját adatkezeléséről önálló tájékoztatást nyújt, melyet a pályázati felhívás közzétételi helyén szintén elér.

1. Az adatkezelő

Neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem /felelős szervezeti egység: Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

levelezési név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

levelezési cím: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.. Q épület B szárny 3. Emelet 309. (titkárság)

email: info@mvt.bme.hu

tel.: +36 1 463 2473

honlap: www.bme.hu;www.banktothefuture.hu

adatvédelmi tisztviselő: dpo@bme.hu;  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. R ép 2. em. 206.; +36-1-463-3320

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék (GTK) által meghirdetett „a Magyar Nemzeti Bank által támogatott kutatási verseny és kiválósági ösztöndíj” („Ösztöndíj”) pályázat lebonyolítása. Különösen: a pályázatok fogadása, a pályázók azonosítása, kapcsolattartás a pályázókkal, a pályázatok értékelése, döntéshozatal, eredmények közlése, a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos és az ösztöndíjas jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, ösztöndíj folyósítása, az ösztöndíj adatok, kifizetések nyilvántartási kötelezettségének teljesítése az állami forrásokkal való felelős és ellenőrizhető gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint. 

A nyilvántartott adatok továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény(továbbiakban:Nftv.) 18.§ (2) bekezdése alapján statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat számára átadhatók.

3. A kezelt adatok köre és forrása

Az Ösztöndíj kapcsán a pályázó által pályázata benyújtásával – a hallgatói nyilatkozatban - megadott, valamint a Neptunban rögzített alábbi adatai kezelésére kerül sor:

A pályázat során megadott adatok, pályázathoz csatolt dokumentumok pontosságáért, hiánytalanságáért, és valódiságáért a pályázó felel.

4. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a pályázat lebonyolításához, az Egyetem hallgatói juttatások elosztásával és folyósításával, nyilvántartásával kapcsolatos közfeladatának ellátásához szükséges [GDPR. 6. cikk (1) e)], tekintettel az Nftv.-re, különösen annak 2.§, 18.§ paragrafusaira és a 3. melléklet I/B. 1. be) pontjára**.

5. Az adatkezelés módja

Regisztrálni a https://www.banktothefuture.hu oldalon keresztül lehet az ingyenes myAccount rendszer (https://myaccount.ecosim.hu/) segítségével, melyet az EcoSim Üzleti Szimulációk Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltet. 

Az EcoSim Üzleti Szimulációk Korlátolt Felelősségű Társaság, mint önálló adatkezelő saját adatkezeléséről önálló tájékoztatást nyújt, melyet a regisztrációs oldalon https://myaccount.ecosim.hu/regisztracio ér el.

A verseny lebonyolítása és az eredmények közzététele is elsősorban az előbbi elektronikus felületek segítségével történik. 

Elnyert ösztöndíj esetén a juttatás jogcíme és a kifizetés adatai a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben kerülnek elektronikusan rögzítésre.

6. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat tartalmazó pályázatokat, mellékleteként benyújtott dokumentumokat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mint Adatkezelő - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti - hatályos Iratkezelési Szabályzata és Irattári terve alapján a pályázat jogerős döntéssel történő lezárásától számított 15 évig kezeli.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozó

7. 1. Az Egyetem a támogató Magyar Nemzeti Bankkal megoszt személyes adatokat az itt meghatározottak szerint:

a. címzett: Magyar Nemzeti Bank (Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; levelezési cím:1850 Budapest; tel.: +36 1 428 2600)

b. az adattovábbítás jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a)]

c. a továbbított/megosztott adatok: név, NEPTUN kód, képzési adatok (Kar, szak), lakcím, e-mail cím, valamint a benyújtott pályamű, szerzői arány, versenycsapat neve 

d. az adatok továbbításának célja: 

7.2.  Az Egyetem a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja. Ugyanakkor a döntős, és a díjazott csapatok neve, csapattagok neve, esetleg kara a https://www.banktothefuture.hu/eredmenyek oldalon, valamint a BME további hivatalos weboldalain hírként (elsősorban www.bme.hu; kari oldalak) bárki számára hozzáférhető módon közzétételre kerül. 

7.3.  A 7.1. pontban rögzítetteken felül a bírálati folyamatban, illetve kifizetésben, iratmegőrzésben az Egyetem belső szabályzatai szerint erre feljogosított foglalkoztatottjai, bizottságai, bírálói vehetnek részt, a pályázó személyes adatait - a 7.1. és 7.2. pontokban rögzítetteken felül - csak azok ismerhetik meg, akiknek az feladatuk ellátásához szükséges.

A Kiválósági Ösztöndíj Bíráló Bizottságában az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank szakértői bírálnak.   

7.4.Az Egyetem a Neptun üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe. 

Neve:                                       SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye:                               1111 Budapest, Budafoki út 59.

Cégjegyzékszáma:                    01-10-140314

Tevékenysége:                         Neptun terméktámogatás

7.5. A Kiválósági Ösztöndíjjal összefüggésben kezelt személyes adatokat az Egyetem egyebekben a pályázó erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása vagy konkrét jogszabályi kötelezettség alapján, így az Nftv. 3. melléklet I/B 4. pontjában meghatározott esetekben ad át. 

8. Adatbiztonság

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa. 

9. Érintett jogai

Önt személyes adatai kezelése során a GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg.

Személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogait az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. 

Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett személyes adatairól, illetve nem fogad személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános tájékoztatás történik.

Az Adatkezelő kérelme szerinti intézkedésről vagy az intézkedés elmaradásának, kérelme elutasításának okairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelme beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja Önt, mely határidő szükség esetén – a kérelem összetettségét, a kérelmek számát figyelembe véve - további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő esetleges hosszabbításáról, és annak okairól a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül ad tájékoztatást.

Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlását főszabály szerint díjmentesen biztosítja. Ha azonban az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egyetem, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

a. Átlátható tájékoztatás

Az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségről.

b. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

c. Helyesbítés, kiegészítés

Bármikor jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését. Az ösztöndíj pályázat körében ez a lehetőség elsősorban a Pályázó nevének, kapcsolattartásra szolgáló adatainak, bankszámlaszámának változása kapcsán biztosított. A leadott pályázat módosítására, kiegészítésére kizárólag a vonatkozó egyetemi szabályozóban, felhívásban meghatározott eljárásrend szerint van lehetőség.

d. Hozzájárulás visszavonása

Az adattovábbításhoz adott hozzájárulását a Tanszék 1. pontban megadott email címére vagy levelezési címére küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok Magyar Nemzeti Bank részére történő továbbításához adott hozzájárulásának visszavonása esetén az Egyetem a továbbiakban nem továbbítja az Ön adatait a Magyar Nemzeti Bank részére, és a pályázat benyújtása, e során keletkező és igényelt kommunikáció és kapcsolattartás, a pályázat érvényességének megállapítása és így az Ön pályázatban való részvétele, valamint az esetleges ösztöndíjkifizetés, egyéb kifizetés meghiúsulhat.

e. Tiltakozás

Az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az Önre vonatkozó azon személyes adatok kezelése ellen, mely az Egyetem közérdekű feladatának végrehajtásához szükségesek. 

A személyes adatokat ebben az esetben csak akkor lehet tovább kezelni a tiltakozás ellenére, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f. Törlés

Jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését a GDPR-ban meghatározott esetekben. Az Adatkezelő kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés iránt.

A törlési kérelmet az Egyetem a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek közül elsősorban azokban az esetekben utasítja el, ha jogszabály vagy jogszabályon alapuló belső szabályzat az Egyetemet a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

g. Az adatkezelés korlátozása

Ön bármikor jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok korlátozását a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén. Például, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, vagy az adatkezelést érintő esetleges jogellenesség áll fenn, de Ön ellenzi a törlést, és e helyett kéri a felhasználás korlátozását.

A korlátozás alá eső személyes adatokat csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

h. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog

Az Ösztöndíjhoz kapcsolódó adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ösztöndíj adatkezelésével összefüggően jogsérelem érte, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@mvt.bme.hu e-mail címen vagy az adatvédelmi tisztviselőn keresztül, hogy az esetleges jogsértést mihamarabb orvosolhassuk:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

dr. Frank Ágnes

adatvédelmi tisztviselő

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R ép. 2. em. 206.

e-mail: dpo@bme.hu

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ösztöndíjjal összefüggően végzett adatkezelésből eredő jogsérelem érte, közvetlenül fordulhat 

Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi vagy az Ösztöndíjjal kapcsolatos belső szabályozók, felhívás az adatkezelést is érintően módosul. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Egyetem előzetesen közzéteszi honlapján.

 

Kelt: 2021. 02. 02.                                            Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

* Nftv. 2.§ „A felsőoktatási intézmény jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és köteles szolgáltatni az országos statisztikai adatgyűjtési programban, valamint a felsőoktatási információs rendszerben meghatározott adatokat.”

** Nftv. 3. melléklet I/B. 1. be) pont alapján nyilvántartott hallgatói adatok: „a hallgatói juttatások adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok”