Pályázati kiírás

BANK TO THE FUTURE

DESIGN SPRINT ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ VERSENYRE ÉS KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § d) pontja, valamint a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 37. §-ában adott felhatalmazás alapján ― a BME és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) (a továbbiakban együtt: Kiíró) közötti együttműködés keretében ― a felhívás szerinti applikációfejlesztési versenyt és ehhez kapcsolódóan egyetemi ösztöndíj pályázatot (a továbbiakban együtt: Pályázat) hirdet az alábbiak szerint:

1. A Pályázat célja

A BME és az MNB közös célja, hogy a BME hallgatóit ösztönözze a különböző diszciplínák egyesítésére, a csapatmunkára. A verseny célja egy fiktív kereskedelmi bank mobilbanki applikációjába integrálható Zöld döntések/ Fenntarthatóság menüpont kinézetének részletes megtervezése, almenüpontokkal, diákok által kitalált funkciókkal és azok tartalmi elemeivel, teljes UX folyamattal.

2. A pályázat által kitűzött célok és elvárt eredmények

A Pályázat által támogatott fejlesztés célja olyan mobilbanki menüpont tervezése, amely a felhasználóknak segít a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz (különösképpen a pénzügyek terén) kapcsolódó tudatosság növelésében, és elméletben integrálható egy fiktív kereskedelmi bank mobilbanki applikációjába. A fejlesztendő pályamunka célja, hogy közelebb hozza a mobilbanki felhasználók számára a fenntarthatósági szempontokat elsősorban a pénzügyi döntéseik terén, valamint, hogy hasznos információkat és segítséget nyújtson. A kidolgozás kapcsán a pályázó csapatok azzal az alapfeltételezéssel dolgozhatnak, hogy az adott funkció használatához szükséges minden adat elérhető a mobilbanki applikáció backendjében.

A pályázó csapatoknak a fenti funkcionalitás megvalósítása kapcsán ötleteiket legfeljebb két oldalban szükséges kifejteniük, melyben bemutatják a tervezett menüpontot valamennyi funkciójával együtt, kitérve arra, hogy ezek a funkciók hogyan kapcsolódhatnak a mobilbanki felhasználók tevékenységeihez. A pályázó csapatok a leírást kiegészítő képi illusztrációkkal is beküldhetik a Pályázatot. Az ötleteket összefoglaló dokumentumot egy online kvíz kitöltése után a honlapon keresztül van lehetőség beküldeni. Ez alapján kerülnek kiválasztásra a döntősök, akik a szakmai zsűri előtt bemutathatják munkájukat. 

A döntősök feladata a kidolgozandó menüpont kinézetének részletes megtervezése, amely kiterjed az almenüpontokra, a kitalált funkciókra és azok tartalmi elemeire teljes UX folyamattal. A döntő során a felhasználói felület kidolgozása az elvárás egy kattintható prototípus formájában, valamint ennek bemutatása a szakmai zsűri számára. 

3. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be valamennyi 3 vagy 4 fős csapat, amelynek minden tagja a 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévében a BME bármely karának bármely teljes idejű vagy részidős alap-, mester-, vagy osztatlan képzésében részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója (a továbbiakban: Pályázó csapat). A Pályázó csapatok összetétele a regisztráció alatt még változtatható, ugyanakkor a selejtezőt követően a csapat összetétele nem módosítható már. A Pályázó csapatok között átjárás nem lehetséges.

4. A pályázat feltételei

Egy Pályázó csapat egy Pályaművet (a továbbiakban: Pályamű) nyújthat be. A Pályamű két különálló részből tevődik össze, egy leírásból (maximum kétoldalas szöveg plusz az illusztrációk – a selejtező feladata), valamint a hozzá tartozó megvalósításból (a menüpont részletes megtervezése – a döntő feladata). A továbbiakban Pályaműnek a két oldalas leírás, valamint a hozzá tartozó megvalósítás csak együttesen értendő. A pályázati felhívásra nem nyújtható be olyan Pályamű, amely más pályázati felhívásra az e pályázati felhívásban megjelölt pályázati határidő lejártát megelőzően már benyújtásra került.

5. A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A Pályázatra annak előírásainak megfelelő Pályaművet benyújtók a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 37. § szerinti ösztöndíjra jogosultak az alábbiak szerint:

  1. A Bíráló Bizottság döntése alapján legjobbnak ítélt Pályaművet benyújtó Pályázó csapat 2.000.000 Ft értékű díjazásra jogosult, amennyiben pályázatuk megfelel a pályázat tartalmi, formai és minőségi előírásainak.
  2. Az a) pontban megjelölt díjazástól eltérően, a Bíráló Bizottság döntése alapján 1.000.000 Ft értékű különdíj osztható ki a Pályázó csapatok között.
  3. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályaművek minőségére tekintettel bármely, helyezést el nem ért, de a Bíráló Bizottság véleménye alapján kiemelkedő Pályaművet tematikus különdíjban részesítsen. Tematikus különdíjak együttesen összesen 2 millió forint értékben oszthatók ki, az egyes kategóriákat és azok összegét a Pályamű minőségére tekintettel a Bíráló Bizottság jogosult meghatározni.
  4. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályaművek minőségére tekintettel bármely helyezést ne ítéljen oda.

A Pályázat benyújtása során nyilatkozni kell arról, hogy a Pályamű elkészítésében a csapat tagjai milyen arányban vettek részt. A számukra odaítélt ösztöndíj a részvétel arányában kerül kifizetésre. Eltérő nyilatkozat hiányában a csapat tagjai egyenlő összegű díjazásban részesülnek.

6. A Pályázat benyújtása, a Pályázat érvényessége

A Pályázatra történő jelentkezéshez regisztrálni szükséges. A regisztrációra 2022. február 7. és március 7. között van lehetőség. A jelentkezés végső határideje 2022. március 7. 23:59 óra.

Regisztrálni a Pályázatra létrehozott webes felületen lehet. A webes felület elérési útvonala: https://www.banktothefuture.hu

A regisztrációt követően a Pályázó csapatoknak egy online selejtezőn kell részt venniük, ami során először egy online kvízt kell megoldaniuk webes felületen, majd ennek a végén, amennyiben elérte a csapat a 90%-ot (többször lehet próbálkozni),  a Pályamű maximum két oldalas leírását a 7. pontban meghatározott formátumban kell feltölteniük. Ezek kiértékelése alapján történik a döntős csapatok kiválasztása.

Az online selejtező időtartama: 2022. március 1. kedd – 2022. március 16. szerda (online kvíz és két oldalas összefoglaló). Az online selejtező elvégzésének végső határideje: 2022. március 16. 23:59. Az online selejtezőn kiválasztott, legjobb eredményt elért csapatok jutnak tovább a döntőbe. A döntőbe jutott csapatok egy intenzív, egy napos képzésen vesznek részt.

Ezt követően 48 óra áll rendelkezésükre a megoldás (menüpont) véglegesítésére, elkészítésére.  A tervezett menüpontnál azt a filozófiát szükséges követni, hogy az akár elméletben integrálható lehessen egy fiktív kereskedelmi bank mobilbanki applikációjába. 

A döntőbe 8-12 csapat kerül. 

Kizáró okok:

A Pályázó csapatnak nyilatkoznia kell arról, hogy a beadott Pályamű a csapat tagjainak kizárólagos szellemi alkotása.

7. A Pályaműre vonatkozó tartalmi és formai követelmények

A Pályamű témája a 2. pontban meghatározott témakörnek megfelel. 

A Pályamű nyelve magyar.

A Pályamű A4-es formátumú, a margók mérete egységesen 2,5 cm.

A Pályamű terjedelme 2 oldal.

A Pályamű 12-es betűméretű, Calibri típusú, álló betűkkel, 6pt térközzel és 1,5 sorközzel, sorkizártan, kizárólag Microsoft Word vagy PDF formátumban nyújtható be.

A Pályaműhöz tartozó hivatkozás-, forrás- és ábrajegyzék nem tartozik bele a Pályamű terjedelmébe.

A főszöveghez ábrákat, táblázatokat lehet illeszteni.

8. A pályaművek elbírálása, az elbírálás határideje, főbb szempontjai, a pályázati eredményről történő értesítés módja

A pályaműveket a BME oktatóiból és az MNB szakértőiből felállított, legalább három tagú Szakmai Bizottság értékeli. A bírálókat a kutatási téma jellegére tekintettel a GTK és a VIK dékánja közösen kéri fel a megjelölt karok oktatói közül.

A Szakmai Bizottság az alábbiakban meghatározottak szerint dönt:

a) a Pályázat beadására előírt határidő lejártát követő legfeljebb 3 napon belül kizárja azon pályázókat, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be, valamint

b) 2022. március 22-ig kiválasztja a döntőbe jutó csapatokat.

A döntőbe jutás eredményéről a pályázók a webes felületen (https://www.banktothefuture.hu) és emailen keresztül kapnak értesítést.

A Pályázat döntőjére 2022. április 12-én kerül sor, ahol az MNB szakértőiből és a BME oktatóiból álló, legalább három tagú Szakmai Zsűri dönt. A helyezésekről és az odaítélhető díjakról a Szakmai Zsűri többségi szavazással hoz döntést. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

A döntő eredményéről a Pályázó csapatok a 2022. április 12-i eredményhirdetésen kapnak értesítést.

Az ötletpályázat és a döntő elbírálása során az alábbi szempontokat veszi figyelembe a zsűri:

A sikeres pályázóknak az ösztöndíj a jelen pontban meghatározott döntést követően 60 napon belül kerül folyósításra. 

9. Adatvédelem

A Szakmai Bizottság az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a regisztrációba ágyazott hozzájáruló nyilatkozat és adatvédelmi tájékoztató szerint. A pályázó a Pályázat leadásával beleegyezik a személyes adatai tájékoztató szerinti kezelésébe.

10. Jogorvoslat

A Pályázat során a leadási határidőt követően hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázati eljárás során hozott döntések ellen a BME Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott eljárásrendben élhet jogorvoslati kérelemmel a hallgató́.

11. Tájékoztatás

A Pályázatról további felvilágosítás Iványi Tamástól (ivanyi.tamas@gtk.bme.hu), illetve Dankó Dórától (danko.dora@gtk.bme.hu) kérhető.

Budapest, 2022. február 1.

Dr. Koltai Tamás (dékán)